Regulamin

REGULAMIN

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia
w ramach sklepu i która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.studioborycka.pl,
za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;

Produkt – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży;

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów;

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu wybranych Produktów ze Sklepu zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego zamówienia.

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sklep internetwy BM Creative Sp. z o.o., działający pod adresem www.studioborycka.pl jest prowadzony przez firmę BM Creative Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kochanowskiego 22 b, NIP 898 229 14 10. Celem prowadzenia sklepu jest:

– umożliwianie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego studioborycka.pl

– zawieranie Umów sprzedaży Produktów na odległość

– udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

 1. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) których właścicielem jest firma BM Creative Sp. z o.o. lub producenci oferowanych marek, bez zgody
  właściciela strony jest zabronione.
 2. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą BM Creative Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 22 b we Wrocławiu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
 3. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia składane w Sklepie internetowym przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli i realizowane następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia.
 5. Klient składa Zamówienie w Sklepie po uprzednim zarejestrowaniu konta w Sklepie.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub faktury VAT.
 7. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać z listy produktów model, kolorystykę oraz rozmiar poprzez dodanie Produktu do koszyka.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną firmie BM Creative Sp. z o.o. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczący ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych do wysyłki. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail, po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia podawany w podsumowaniu zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych.
  W wyjątkowych sytuacjach termin realizacji jest potwierdzany indywidualnie z Klientem.
 2. Produkty są dostarczane na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży.
 3. Do każdego przesyłanego towaru załączony jest dowód zakupu.
 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej przez kuriera, Klient, powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z dostawcą przesyłki protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.


METODY PŁATNOŚCI

Klient płaci za zamówione produkty:
a) gotówką w miejscu dostawy ( za pobraniem),
b) przelewem bankowym przed dostawą.

W przypadku wyboru tej metody płatności, Sklep czeka na wpłatę 7 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

GWARANCJA , REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
  2. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie może zostać zareklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży. Reklamacje można złożyć drogą pocztową, wraz z opisem wady i dowodem zakupu, na adres: Barbara Borycka, ul. Parkowa 44/5, 51-616 Wrocław, z dopiskiem ” Reklamacja e-sklep”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni do dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar naprawiony lub nowy zostanie niezwłocznie wysłany do Klienta, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.
 1. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest  do przesłania na koszt Klienta zakupionego towaru do sklepu w stanie niezmienionym, dołączając dowód zakupu. Pieniądze zostaną odesłane Klientowi w ciągu 10 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:
  a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.studioborycka.pl (dalej: „Sklep internetowy ”) jest BM Creative Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Henryka Pobożnego 20 b
  b) Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres [email protected]
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) dokonywania transakcji w ramach Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  b) marketingu własnych usług i produktów Administratora  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
  c) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Państwem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
  e) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  f) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie dzielonej zgody;
 3. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera lub prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Twojego konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 8. Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Ciebie  potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.  Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 9.  Przysługuje Tobie  prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają  Państwo  prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 13. W  przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.